Ta zakon določa pravila postopka, po katerem sodišča opravljajo prisilno izvršitev terjatev na podlagi izvršilnih naslovov in verodostojnih listin, pravila za zavarovanje terjatev ter ureja službo izvršitelja. Določbe tega zakona se uporabljajo za sodno izvršbo in zavarovanje, urejeno z drugim zakonom, glede vseh vprašanj, ki s takim zakonom niso urejena, za izvršbo in zavarovanje na ladji in letalu pa samo, če poseben zakon tako določa.

Ta pravilnik določa način odmere in obračunavanja plačila za delo izvršitelja (v nadaljnjem besedilu: izvršilna dejanja), povračila stroškov izvršitelja v zvezi z opravljenim delom, plačila varščine in tarifo za plačilo dela izvršitelja.
Pri odmeri plačila za posamezno izvršilno dejanje glede na vrednost terjatve se upošteva skupna vrednost v sklepu o izvršbi določenega dolžnikovega dolga, zamudnih obresti in stroškov postopka. Pri odmeri varščine se upoštevajo obresti do dneva izdaje poziva na plačilo varščine, pri odmeri obračuna pa do dneva oprave prvega rubeža, ne glede na njegov uspeh.

Pravilnik o o opravljanju službe izvršitelja

Uradni list RS, št. 18/2003 z dne 21.2.2003

Ta pravilnik določa obliko in vsebino identifikacijskih znakov izvršitelja, ravnanje izvršitelja pri opravljanju neposrednih dejanj izvršbe in zavarovanja ter način hrambe zarubljenih ali odvzetih stvari.

Osnovni podatki izvršitelja

Denis Paternost - izvršitelj Kamnik
Maistrova 16,
1240 Kamnik, p.p. 104

Imenovan za izvršitelja z dne 27.05.2014 s sedežem na območju Okrožnega sodišča v Ljubljani z odločbo RS, Ministrstvo za pravosodje št. MP 705-363/2014/1

WEB vpisnik

Vsem večjim in pomembnejšim poslovnim partnerjem in odvetniškim pisarnam s katerimi sodelujemo na področju izvršilnih postopkov, je na spletni strani www.izvrsitelj.com omogočen pregled zadev, ki se nahajajo v izvršbi pri izvršitelju. Ob kliku na opcijo EXTRANET - je potrebna prijava z uporabniškim imenom in geslom.

Pomočniki izvršitelja

V pisarni izvršitelja je zaposlenih 14 oseb od tega 6 pomočnikov izvršitelja, ki so vpisani v evidenco izvršiteljev pri Ministrstvu za pravosodje. Pomočniki izvršitelja opravljajo z zakonom določena izvršilna dejanja po nalogu in na odgovornost izvršitelja, ki je po predlogu upnika in s sklepom pristojnega sodišča določen za opravo izršilnih dejanj.